تقویم روز و اوقات شرعی ۱۴ فروردین ۱۴۰۱
امروز یکشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ هجری خورشیدی است.