تقویم روز و اوقات شرعی ۱۷ فروردین ۱۴۰۱
امروز دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ هجری خورشیدی است.