توزیع حدود ۵۴ هزار پرس غذا و بسته معیشتی در رامیان و مراوه تپه
خبرهایی از چند شهر گلستان را در این بسته خبری ببینید.