تولید شمش آلومینیوم از ۵۳۸ هزار تن گذشت
میزان تولید شمش آلومینیوم کشور در سال ۱۴۰۰، با رشد بیش از ۲۰ درصدی، از ۵۳۸ هزار تن گذشت.