تکلیف نامه های مردم در سفر استانی رئیس جمهور به گلستان چه زمانی مشخص می شود؟
استاندار از پیگیری بیش از ۴۳ هزار نامه و تماس تلفنی از طریق سامد و سامانه ارتباطات مردمی در سفر رئیس جمهور به گلستان خبر داد.