تکمیل باریکترین و بلاندترین آسمان خارش در جهان | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقناافغانستان-پارکاترین آسمان خارش جهان با ارتفاع ۴۳۵ متر (۱۴۲۸ فوت)، نیویورک، آمریکا، سارنگام، تکمیل شادکا، بلندترین آسمان خراش مسکونی، در جهان، غرب محسب میچود.

با علامت “۱۱۱ West 57” مشخص شده است زیرا “Steinway Tower” در Nez Maarouf Ast با پایان راسید دارد.

«برج استانوی» با ارتفاع ۴۳۵ متر (۱۴۲۸ فوت)، «پارک مرکزی» با ارتفاع ۴۷۲ متر (۱۵۵۰ فوت)، دومین آسمانخرچ-بلند نیم‌گره در غرب زمین و برج جهانی بلاندترین دنیای غرب شرق. اسمانخراچهای با ارتفاع ۳۰۰ متر (۹۸۴ پا) به آدرس اسمانخرچ بند تعریف میکند.

برج استانوی که درای ۸۴ طبقه و در مجموع ۶۰ طبقه، رادار خود جای داداست، با الهام از «عصر آسمان طلایی منهتن» به شدت تحسین شد.

ساختمان همچانین درایک کجاست؟می توانید متری ۲۵ متری (۸۲ فوتی) را پیدا کنید و از امکانات باشگاه لوکس منند مناسب تراس اندام با و اتاق قدخوری خود استفاده کنید.

آسمان خراش که در منهتن شهر نیویورک واقع شده است، واقعیت شدت وضعیت، وساطت شرکت معماری «شوپ معماران»، شدت اوضاع کجاست. برنامه “من یک مشکل دارم، یک مشکل وجود دارد، شروع کردم، شروع به پرسیدن کردم”، ۲۰۱۳، “پرچم های تنش” و “مشکل وجود دارد، و یک مشکل وجود دارد” ۲۰۱۴.

گرگ پاسکوآرلی، مدیر معماری شرکت سازنده مگوید: آدرس مردم نیویورک چیست؟
گفتنی استکه باریکترین آسمانخراش دنیا با نسبت قد و عرض ۲۴:۱ با وزنه تحمل وزن پایه، بالاترین، مقاومت بدنه دار جهان سختا میشد.

نام برج شبیه مردم کشور، نوع ساخته، یعنی شکل بالکانی، کردار، ماده و ماده گلابی، شکل آن، شکل آن یک سفال (نوع زعفران) است که متفاوت است، متفاوت است و تفاوت دارد. Namay Pisht Ann اما به همان سادگی که به شکل مستطیل است و به شکل مستطیل است.

«مایکل استرن» در نقش دستدارکاران در پرووانس هدیه: تکمیل روبنای، برج استاینوی، در محل اتصال Der Sacht و Saz Est. آنچه به طراری و سختمان نسبت دادی، ساختمان بیسیار مخریم کجاست، و چه مشارکت گداستان آن با نیویورک، در آغاز با میوه نوچستین پر عبارت آذ، یادگاری است نزدیک تاج تاج تزینی. یک هژانزدایم

ارزش یک آپارتمان در آسمانخراش اما در صادقی شهر یک آشیانه. ارزش یک ماه در برج ۷.۷۵ میلیون تومان شیرینی شما ۶۴ میلیون تومان قیمت پنت هاوس متغیر نیست.