تکمیل پوشش بیمه‌ای دارو‌های بیماران خاص در سال ۱۴۰۱
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: امسال پوشش بیمه‌ای دارو‌های بیماران خاص کامل می‌شود و حتی پرداخت از جیب این بیماران کاهش می‌یابد.