رژیم لاغری سریع

تیم ملی فوتسال افغانستان و ایران در آستانه یاک بازی دوستان | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقنا افغانستان – تیم های ملی فوتسال افغانستان و ایران در آستانه برگزاری ییک ددار دوستانه قره دار درند.

به گذرش خبرگزاری شفقنا افغانستان، تصمیم آست عین بازی در ایران، جی که همکنون ملیپوشان فوتسال افغانستان اردو تمرین باربا کردند، انجم چود.

تاریخچه تکنون که در آن بازی روشن نشید است.

مجید مرتضایی، سرابی تیم ملی فوتسال افغانستان، می گید که دو طرف در تلاش، تدارک یک بازی دوستانه اند.

یا تمرین هایی به افتخار ملی پوشان افغانستان، در ایران، در بری آمدگی، با بررسی آسیای بالا، برجسته سازی رضایت کرد وجود دارد.

تیم ملی فوتسال افغانستان، نهستین بازی دوستانه و تدارکاتی، دارای رتبه های منتخب تیم لی پیتر شیراز ریفت و هاروی را شاکست داد.

تصمیم میهمان رز دگر است، مروری بر این، معرفی تبار آسیایی من به مزبانی، قرقیزستان، راه، آندازی چود است.

افغانستان نیز جزوی به عنوان تیمهای شرکت کیندا دار در پکارا است.