جمع آوری کفاره روزه در پایگاه‌های کمیته امداد اصفهان
کفاره جمع آوری شده در پایگاه‌های کمیته امداد استان اصفهان با رعایت ضوابط شرعی به صورت نان و آرد در اختیار نیازمندان قرار می‌گیرد.