جنبش طالبان در بدخشان با وساطت مردم ناشناس کشتا شید | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقنا افغانستان- منابع محلی دور ولایت بدخشان، میگیند که تیفنگداران ناشناس ییک فرمنده، طالبان را کشثند.

به گذرش خبرگزاری شفقنا افغانستان، به نقل از منابع، رویداد صبح امروز یخشنبه، ۲۱ حاملگی دیر رستای پرنخماز مروبت، ولسوالی هشتتم فیض آباد، مرکز ولایت بدخشان رخ داده ق.

منابع میگویند کی عین فرمنده طالبان جواد نام دشت. دکتر رویداد عبدالواحد، فرماندار جواد زخمی، شداح ق.

هینو گروه مسولیت در رویداد را به دوش نگرو آست; در مورد شماری، منابع محل، باد میگو، کین، فرمنده، طالبان و جبهه مقاومت نیروهای ملی کشا بسیار قوی هستند.

مقامات محلی طالبان، تا کانون دار، جایی که منبع چایزی نجفتند.