جنگ شادید میان، جبهه مقاومت و طالبان، دار قسان، ایندراب بغلان | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقنا افغانستان- منابع محلی دور ولایت بغلان میگویند که طالبان به نظر هشتمین روز نبرد شدی را در دورا قسان و سوعلی د صلاح ایندراب راه اندختند.

به گازارش خبرگزاری شفقنا افغانستان صباغت الله احمدی سخنگویی جبهه مقاومت ملی نز امروز شنبه ۲۰ کباب بره حوالی ساعت ۹ صبح.

به گفته احمدی، طالبان امروز با نروی پشتری کارندند، اما نیروهای مقاومت می کند ملی توانسند که در آن کمپین راعاقب بزنند است. اوه میگوید، طالبان خطر انتقال اجساد نیروحیشان، که در نبرد، مرد جوان، در در قسن، جا مانده، کمپین جوان کرندند را داشتند.

احمدی میگوید که در نتیجه درگیری امروز شنبه ۲۰ حاملگی تا کانون ۴ طالب کشتی شادند و جنگ در چندین آرنا اندراب جریان دار.

طالبان هنوز در مرد جایی که ادعاهای جبهه مقاومت چیزی توسط رسانه ها نجفتند ادعا می شود.

سباط الله احمدی، سخنگوی، جبهه مقاومت، ملی شب، گتا، گفته، بود، که، نیروهای، جبهه مقاومت، دار صحت، بالایی، دربند، کاسه ترچ، قسان، شادان و طالبان که میدان های بادن دادن هستند. و ۱۰ پچنشچاش.