حذف شرایط اضافی دریافت مجوز کسب و کار
۹۰ درصد شرایط اضافی دریافت مجوز کسب و کار حذف شده است .