حضور ۵۰ هزار نمازگزار فلسطینی در مسجد الاقصی
رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از نشستن جوانان در ورودی منطقه باب العامود قدس اشغالی موانع آهنی قرار داد.