حفظ توزیع کمکاهای-بودستانا، ترکیه، مایان نیازمندان، افغانستان | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقنا افغانستان- فرمان بخش به عنوان کمکاهای شاردستان ترکیه مردم افغانستان مانند «قطار نیکوکاری» آنجا که اعزام شاده بین نیازمندان در ولایت دایکندی و خوست توزیع شاد.

با گازارش خبرگزاری، افغانستان را با انتقال آناتولی، سفارت های ترکیه در کابل، انتشار بیانیه ها، توئیت های رسانه های کردی، که بخش دگری به عنوان کمخای شاردستانا ترکیه، در مردم، به افغانستان می سوزانیم. افغانستان، با حوادث حما اغانی، ۱۹ سومین «قطار نیککاری» در ۱۴ مارس، در افغانستان، رشیده بود، بین نیازمندان در ولایت دایکندی و خوست این کوشور توزیع شاد.

پراساس در بیناییه، روزا گذت بین ۱۰۰۰ خانواده نیازمند در ولایتای دایکندی و خوست بوشای کیمکی توزیع شاده آست و تکنون ۲۴ هزار و ۲۰۰ خانواده افغان در سرسر عین کاشور از آینه بهره نه.

Somin «Nikokari Train» Ba Bar 994 Tani az Kamkahai Sherdostane Turkey ke dar 25 Feb 2022 az Ankara to Herat مقصد افغانستان Harkat Karda Bud, 14 Mars Ba Crossing Az Ghargah Turgundi Dar Merz Turkmenistan افغانستان Ward Kha.

حمل تعدادی از قطار نیککاری ۶۲ واگن ترکیه ای شامل مواد غذایی، پوشاک، پتو، لوازم بهداشتی و ضد مه.

چهارمین، قطار نیککاری، ترکیه، نیز در، ۳۰ مارس، عظیم افغانستان، شاد، ۱۴۷۸، تن کمکاهای، شاردستانه، دیگر که، بین نیازمندان، افغانستان.

گفتنی آست ۲۲ زنویه امسال با حکم یک ریاست جمهوری ترکیه، کارزار سراسری بری کیماک به مردم افغانستان ک با بحران انسانی، گورسنگی و همچنین سرمای زمستان مجاهد، آغاز شاد.