حکم جالب قاضی برای راننده بی‌احتیاط مراغه‌ای
رئیس دادگاه بخش سراجوی مراغه برای راننده بی احتیاط در این شهرستان حکم جالبی صادر کرد.