خبرگزاری شیعیان افغانستان در کابل انفجاری رخ داد


شفقنان افغانستان- لحظاتی پیش صدای انفجاری در شهر کابل شنیده شد.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، گزارش های تایید نشده حاکی از آن است که یک انفجار در نزدیکی مسجد وزیر اکبرخان در کابل رخ داده است.

تا به امروز، ماهیت این فوران و مکان دقیق آن نامشخص است.

مقامات امنیتی طالبان در کابل تا کنون در این مورد چیزی نگفته اند.

خبر قبلی۵۳ پناهجو در سواحل سوریه غرق شدند