خرم: جنگ از جنوب به شمال کشور گسترش یافت خبرگزاری شیعه افغانستان افغانستان


شفقنا افغانستان- عبدالکریم خرم، رئیس پیشین دفتر حامد کرزی با اشاره به جنگ پنجشیر می گوید تا زمانی که یکدیگر را در داخل کشور دشمن نخوانیم و در میان خود نجنگیم، از دخالت و سلطه خارجی خلاص نخواهیم شد.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، او می افزاید که جنگ در جنوب بود و اکنون نشانه های آن را در «شمال» می بینیم.