خسارت سرمازدگی و طوفان به باغات پسته راور
نوسانات دمایی وطوفان ۲۰ تا ۸۰ درصد به باغات پسته شهرستان راور خسارت وارد کرده است.