خسارت ۲۳۷ میلیارد تومانی سرمازدگی به باغات استان قزوین
کاهش دما در روز‌های پایانی سال قبل و روز‌های ابتدایی سال جدید ۲۳۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان خسارت به باغات استان قزوین وارد کرده است.