دانشگاه جهانی: کار طالبان، بعث شان، ضد اسلام | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقنا افغانستان-نامایندگان آمریکا و کوشورهای آروبایی با تایید دفاتر پازگشت فاوری دختران، طالبان از پیوندهای دادانند که آدی سازی یاد می کنند و آن را به عنوان کمخا حفظ می کنند که با آن تعهد می کنند تا از حقوق خود محافظت کنند.

بهه گازرش خبرگزاری، شفقنا افغانستان، نماینده آمریکا، فدراسیون اروپا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و ناروی پرای افغانستان در ۵ آوریل داریم، آنها در ماه بروکسل دیدار و گیفتوگو کردند.

مدیریت رسانه، منتشر شده، آمادا، که، کجا رفتی، تو تکنسین، با بانک جهانی و صندوق حمایت به عنوان آسیاب کدکن سازمان متحد، یونیسف رانیس شمیل بوده.

خورها از طالب خواستند که مانی آریا کمخای شاردوستنا شونده و به رفته فاوری مهمانت آموزش دختران در سطح متوسط ​​و نه راغو کنند.

به گیفت نمایندقان عین خورها، طرح طالبان بری بستماندن، دفاتر دخترانه، خیابان خلف تدمین حی که عنان به مردم افغانستان و دانشگاه جهانی داده بود.

عنان هشدر دادند که هیر نوع قومک بین مالی بی اشدان کجا شامل شودگی درد.

نامیندگان جایی که خورها همچنان روند آدی سازی با وفای به عهد طالبان، داکتر قبال مردم افغانستان و دانشگاه جهانی و آپسته خندند، با طالبان رانیز پیوند می زند.

قضیه آدم نگاری‌های شیدشان، منبع تداوم نظام طالبان که حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد، کجاست؟

در گفته نماینده آمریکا و کوشورهای آروپای، کشتن آن، بازدشتهای خودسرانا، ناپدداداشدن، آذر فزیکی، شکنجه، کردستان محدود، فعالیت مدنی و گلوگیری به عنوان گروه های مزازمیزید مازالت.

پوشش رسانه ای تضییع حقوق زنان و دختران افغانستان و تضییع حقوق مردم رافت و آمد و محرومیت از فضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی، حاکم کردستان کجاست؟

افزون بر عین، نامیندگان آمریکا و کوشورهای اروبی به عنوان مهدی آزادی عقیده و بیان در عین خور، بهویجه سرکوب رسنها، آثار مهدی آزادی برخبرنگاران، بازدشتان های شارنائی الانالانالانالعنار، دعای افغانستان به نام کوشورهای اروبی لایلانایی عالیان

دیدگاه های رهبر سیاسی فرگیر و مطبر راا پریری کجاست شرکت در معاندر زنان، نزاع های فرقه ای و اقلیت در افغانستان، اهمیت مذهب آن و اهمیت یافتن کشوری با ایالت فرگیر در افغانستان، تایید کردستان. .

در کشورهای آمریکا قدرت و اروپا، برخورد سازمان‌دهنده طالبان با رهبران سیاسی و اعضای پوهنتون مدنی دارکشور به‌عنوان عامل رژیم فرگیری‌دن و احیای حقوق شهروندان افغانستان چود، ضروری AST.

نامیندگان در خشورها در آدم ددارحیشان، روی چالشاهی، اقتصاددان افغانستان، با پرسشی در مورد مشکل نقدینه، دکتر کشور، نیز، گیفتوگو، کردستان و زیارت یک فضا، دستیار، بری سرمایه، قدری، داعش. ، داعش

کجاست کوشورها به برجسته کردن عمیدواری کردند که طالبان با عهد چان دار قبال دوئل با ترویسم و تولید و قجاق مواد مخدر کار کنند.

بخشی، رسانه های تایید کننده شدت حمله طالبان با حمایت آزادی رافت و احترام کامل بزارند و جلوگیری از سفر امن و سازمان یافته افغان ها به خارج از کاشور شوند کجا هستند.

انتقاد از او کجاست؟موضوع فعلی مطرح، میچود که تای روضه اخیر، ماوارید زیادی، نقض تعهدات طالبان به مردم افغانستان و دانشگاه جهانی رخداده است.