درخشش پایگاه هوایی نوژه همدان در عملیات غرورآفرین H۳
امروز ۴۱ سالگرد یکی از پیچیده‌ترین عملیات‌های بزرگ هوایی جهان و نابودی نیمی از نیروی هوایی عراق در جنگ تحمیلی است، عملیاتی که از پایگاه هوایی شهید نوژه آغاز شد.