درخواست برای تکمیل واکسیناسیون سرخک کودکان
مدیر گروه تخصصی پیشگیری بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی از شهروندان ایرانی خواست واکسیناسیون سرخک کودکان زیر ۵ سال خود را تکمیل کنند.