درخواست ها برای ممنوعیت فعالیت نمایندگان فاسد در انگلیساتحادیه های کارکنان در انگلیس می گویند نمایندگان مجلس این کشور در صورت ارتکاب جرایم جنسی، باید تا زمان پایان بررسی ها، از ادامه فعالیت ممنوع شوند.