درمان قلبی عروقی برای هدف قرار دادن تومورهای جامد
درمان قلبی عروقی در بهبود کودکان و بزرگسالان مبتلا به لوسمی و لنفوم موفقیت آمیز بوده است. با این حال، سلول های CAR-T موفقیت یکسانی در برابر تومورهای جامد نداشته اند. اکنون دانشمندان گزارش می دهند که در یک مطالعه پیش بالینی مکانیسم مولکولی را کشف کرده اند که نویدبخش درمان سلولی CAR-T برای تومورهای جامد است.