درگیری بار سر زمین در لغمان دو کشت برجی گدشت | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقنا افغانستان – منابع محلی ولایت لغمان، میگویند و در نتیجه تو درگیری مسلح به راز زمین دار و سوعلی علیشنگ در ایالت دو نفر کشتا و چهار نفر زخیمی شادند.

به گذرش خبرگزاری شفقنا افغانستان، قاری عبدالقاهر اسد، سخنگوی فرماندی امنیه طالبان، لغمان، گفته استکه، درگیری دروز (شنبه، ۲۰ حاملگی) در منطقه «میل دورا» و سولای علیشنگ رخ داده است.

به گیفتاهی او شچ نفر از دو ترگیر گشتا و یا زکمی شدند.

یا طالبان در میدان رسائده و ۱۵ نفر را در پشت جایی که درگیری بازدشت کردهند بود خاموش شدند.

آنها کجا هستند؟ مرز یک ماه قبل از نز سهفار در نتیجه درگیری مایان دو خواده بور سیر زمین در مرکز آنجاست که ایالت کشته بودا بودا بود.

اخبار قبیله ایجانشین عمران خان فردا میچود را برگزید