دستیابی به روشی جدید برای ایجاد سلول‌های شنوایی از دست رفته در پیری
دانشمندان ژن اصلی را که سلول‌های مویی گوش را برای تمایز به سلول‌های بیرونی یا درونی برنامه‌ریزی می‌کند، کشف کردند.