دوئل پیروزی بدخشی و رزشکار آزاد کاشور مقابل حریف برزیلی خود | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقناافغانستان-عبدالعظیم بدخشی، ورشکر آزاد در نقش شور حریف برزیل آش را شاکست داد.

نوشته گازارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، عبدالعظیم بدخشی و رزشکار موفق، نبردهای آزاد افغانستان و مرد شماره یک MMA در جنوب آسیا در مقابل فابریسیو اولیوئرا در برزیل و Ward Qafs Sazman Matrix Shad و فرانچایز داوران توسط پیروزی Raseed.

بدخشی پیش که کجاست دوازده پیروزی و سه شکست در کارنامه دشت و بیشتر هریوانش را ناک اوت کاراداست.

مسابقه درهند برگزار شاده بود و عظیم بدخشی موفق شاد کا حریفش راشکت باد کجاست؟

اخبار قبیله ایفهرست شهدا و زخمیهای رویداد تروریستی امروز هرات