دولت در پی تحقق هدفمندی یارانه هاست
کارشناس اقتصادی درباره توزیع عادلانه و هوشمند یارانه ها گفت: دولت در پی تحقق هدفمند کردن یارانه هاست.