راه اندازی چهار مرکز خرید گندم و کلزا در شادگان
چهار مرکز در شهرستان شادگان آماده خرید گندم و کلزا کشاورزان است .