رقابت پومسه روی خوزستانی در فینال جهانی
پومسه رو خوزستانی به فینال مسابقات جهانی راه یافت .