روسیه: غرب خواهان روشن شدن واقعیت درباره بوچا نیستنماینده روسیه در سازمان ملل گفت: مخالفت با درخواست برگزاری نشست شورای امنیت، نقض قوانین و تلاش غرب برای ساکت کردن صدای روسیه است.