زعفران و آجیل افغانستان راه ترکی است به دگر خشورها صادر میچود | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقنا افغانستان- دو تاجر افغانی زعفران و آجیل، خود راز، جاده استانبول، دگر ترش صادر میکنند.

با گزارش خبر گازاری، افغانستان را با مخابره «آناتولی»، اکبر ارغندیوال، بازرگان افغان و کارگردان ستارا صدرکناندا زعفران و آگیل میگوید: knim دیده ایم. مواد اولیه و ملزومات تامین کننده نیاز برای، باشتبندی، زعفران و آب، افغانستان، ترکیه، Bechter Est. استانبول

وای افزود: زعفران افغانستان در مسیر دهلیز هاوایی و میوه خاشک و رانیز و از زمینی و یک ترک گیر مکنم. علاوه بر سرزمین افغانستان، برای رفتن به دریم، می‌توانید از شش استان خودمان، در منطقه آزاد استانبول، یک منظره آبرومندانه برای یافتن کنیم به اشتراک بگذارید. میخواهیم ترکیه سرمایهه قدری کردا و کوشور کجاست در دیگر جهان صادرات دشت بشیم.

وی افزود: «زمان تعیین استاندارد جدید در قضیه میوه های خشک و اجیل با کیویت علی در افغانستان هیستیم چقدر است. با دشتن ماشین پردازچی پچرفته، گاواهی های امنی بین ملی و خدمات بریندسازی و پرچسبگداری سطح بالا با خورهای غرب راغابات میکانیم که آینده تجارت تاریخی عین کرکشور راضاق.

ارغندیوال کرد: «کسبوکار نورانه مربوط به زنان افغان در کشور نز اثر شمر میرود کجاست؟ دو نوع لذیذ و همچنین موهای خشک، آجیل و ادوها را را میکند که پرای بازار بین ملاهای تهیح شاهند وجود دارد. محصولات آن شمیل زردالو، سیاه و توت سالم، مویز، گوردو، بادام، پستا و زعفران استه.

گفت: «کشاورزان با عکس انتخاب من، می‌شوند، فضای در کارخانه، با مشاعات، بالادر، کابل، پردازش و شهر استانبول، رسالت شفاعت کجاست؟ فقط به خاطر دگرگونی های اخیر با یک مرد ترک به افغانستان آمدم و آرامش خاطرم را با راحتی خودم تقسیم کردم. ترکی اگه کچورهایی آست که همورا هستی میگو افغانستان.