رژیم لاغری سریع

زمین لرزا، ریشتری درباره بندرعباس، رزندبه نام گازرش پیگاه به اطلاعرسانی شبکه خبر.

زمین لرزای به بزرگی ۴ ریشتر زمین در عمق ۱۸ کیلومتری زمین ساعت ۵:۳۹ صبح امروز حوالی بندرعباس در استان هرمزگان رالرزند.

گازارش، معرفی من به زمین لرزا:

بیزرگی: ۴
محل وقوع: آستان هرمزگان – حوالی بندرعباس

تاریخ و زمان وقوع آن به وقت محلی: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷، ۰۵:۳۹:۰۲

طول جغرافیایی: ۵۴.۲۴%
نمایش جغرافیایی: ۲۷.۴۵

عمق زمینلرزه: ۱۸ کیلومتر

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر