ساخت نیروگاه برق اتمی ۳۶۰ مگاواتی ایرانیرئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: ساخت نیروگاه برق ۳۶۰ مگاواتی ایرانی؛ برگی زرین در تاریخ فعالیت‌های هسته‌ای کشور است و با ساخت این نیروگاه تمام ایرانی در زمره کشور‌هایی قرار خواهیم گرفت که سازنده نیروگاه اتمی هستند.