سازمان، عفو بین کسالت: دانشگاه جهانی که در آن وضعیت مهاجران افغانستانی در ایران راصدقی کند | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقنا افغانستان – سازمان عفوف بین ملال میگوید، افغانی های که به ایران رفتند، با انواع تبید، بدروتری و خاشونت روبهرو هستند.

به گاززرش خبرگزاری متاسفیم برای افغانستان با انتقال نامه ایشان هی خوارجی سمیرا حمیدی اگر صلحی بین ملال در جنوب آسیا و وضعیت افغانستان نباشد رپس ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ در ایران، پاکستان و ترکیه.

خانم حمیدی دربارا، بدرفتری با افغانین در ایران، صفحه توئیتر خودنوشته است، «پناهگویان افغان در ایران با زور و تهدید سلاح به عنوان پلیس ایران به نام کوشرشان بازگردنده می‌کند».

یا افزود چندن منبع مستند گازارش داده و کاه افغانستان وساطت پولیس مرزی ایران منبع تخطی و جام و شنکه تصمیم گرفتح اند.

حمیدی اوزوده است: «برخورد خوش‌نتمی‌یز، تبیدمیز و زننده در پربار پناهجویان افغان دیر ایران با نشریه خانم که نقض صریح حقوق بشر رانشان می‌داد. تفاوت بین پاهای سریع میلی هاستیم چیست؟