سالگرد فرمان مشروطه
فرمان مشروطیت فرمان تشکیل مجلس شورای ملی است که در ۲۲ مرداد ۱۲۸۵ به امضای مظفرالدین شاه قاجار رسید و سپس فردای آن روز در ۲۳ مرداد ۱۲۸۵ فرمان مشروطیت صادر شد. مظفرالدین شاه با امضای این فرمان با خواسته معترضان در جنبش مشروطه ایران موافقت کرد و با مشارکت مردم در امور حکومت موافقت کرد و بدین ترتیب برای اولین بار در ایران حکومت مشروطه تشکیل داد.