سردخانه نگهداری محصولات کشاورزی در پیشوا احداث می‌شود
سردخانه نگهداری محصولات کشاورزی در پیشوا احداث می‌شود