سفارت ایران، حادثه تروریستی، مسجد بلخشتی، کابل، را، کردهای محکوم | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقنا افغانستان – سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان حادثه زیارت مسجد پلخشتی کابل که سرشماری می باشد.

به گذرش خبرگزاری به افغانستان رحم کن. سفارت ایران در کابل رسانه کردی: بهره مندی از روشچای، تروریسم، آسایش، مذاب، افغانستان خدای، اعلی، عاجل، شفای عاجل، ماسالت میمید.

روزگدشته، منابع رسنهای هنگام انفجار در مسجد پل خشتی زورگاترین، مسجد کابل افغانستان، درس در هنگام نصب نماز ظهر در وسط نمازگزاران خبر دادند. کاشور از طالبان، میگوید که، انفجار انفجار «پمپ داستی» در داخل مسجد بوده و محل حادثه زخمی شدند بازدید کرد. اما دو شاهد عینی وجود دارد، انفجار «پمپ دیوتی» نابوده و خسارت‌های وارده در رویداد جایی که آنها در پیچتری هستند.

اخبار قبیله ایطالبان علیه او، سا روحانی، ایران که به محکومیت محکوم شد، مبارزه کردند