سفرهای شهرستانی؛ ریل گذاری برای پیشرفت
استاندار آذربایجان غربی: یکی از راهبردهای اساسی استان دستیابی به عدالت، ایجاد تعادل و توازن و سفرهای شهرستانی؛ ریل گذاری برای نیل به پیشرفت و آبادانی آذربایجان غربی است.