سید خلیل الساداتی سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در سیرالئون شد.


سید خلیل الساداتی سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در سیرالئون شد.

گزارش کردن خبرگزاری مهربه پیشنهاد دکتر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و تأیید دکتر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جناب آقای خلیل الساداتی به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران. سیرا لئون او مصمم بود.

آقای خلیل الساداتی در شرف رفتن است سیرا لئون در دیدار با دکتر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه دستور کار سفارت خود در این کشور را ارائه کرد.

دکتر امیر عبداللهیان طی این جلسه توصیه ها و رهنمودهایی که در دوره سفارت جدید کشورمان در سفارت کشورمان اجرا خواهد شد سیرا لئون پا.

الساداتی در سابقه کاری خود دارای مسئولیت های زیر است:
مشاور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
– رئیس اداره امور مجلس نمایندگان در وزارت امور خارجه

سفیر جمهوری اسلامی ایران در گینه و گینه بیسائو
کارشناس ارشد در عراق
– مدیرکل کنفرانس آفریقا و جهان عرب برای والدین روده بر شدن از خنده (آ)

منبع: مهر