سید مهرداد ضیایی و رامین راستاد در جمع بازیگران «آزادی مشروط»




جمع بازیگران مجموعه تلویزیونی «آزادی مشروط» در حال تکمیل است و اواخر فروردین جلوی دوربین خواهد رفت.