شالیک بر چیرخپال، ژنرال پاکستانی در درمرز، افغانستان؛ گوساله ۲۴ ساعته توسط طالبان اصابت کرد | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقناافغانستان-خبرنگاران پاکستان انتشار تصاویر گفتنند که یاک چرخپال نظامی پاکستان در راستای مرز امتداد پاکستان و افغانستان در حوالی میدان چغایی منبعی که گلهو اصابت کرد تصمیمی که پوشیده شد و زخم ها واضح تر توضیح داد

به گذرش خبرگزاری شفقناافغانستان، اینجا منبع خواست نامیش در خبر ذکر نشود، امروز (جمعه، ۱۹ حاملگی) به گاهشماری مورب، روز گفت که در جریان درگیری، نیروهای طالبان باک فروند چارکالک.

منبع باگفتاهی، جنرال پاکستانی دار نیتیجهی تیراندازی نیروهای طالبان زکامی شاده است. یا قسمت هایی از Bechter der که منابع نظر ما در آن جاست.

همچنین در آدام توهدیار منشی فرمنده اردو لغت ۲۱۵ قاطعیت وزیر ادارات طالبان صدای صدا دو مقام مقامات عادی تا در یک آمادغی کمیل تفنگ لیزاری و مطهر زار نزحی. زیره به باور یا شهروندان پاکستانی گفتنند که ما به خاک افغانستان ولسوالی های مرزی آن سوی مایکانیم گردش می کنند.

دُر همین حال دُر دیک پیام آواز پیام پاکستانی نظام مقامات گفتن و ک جنرال پاکستانی سوار بار چرخال دار صحا کمپ ذاکر ماورد تصمیم کمپین گرفتح، در حالی که چرخپال سقوط کرد ناگرده آست. این منطقه دور نازدیکی، چاربرجک، نیمروز، مقاتیته درد است.

پارتی صوتی دیرین پیام پاکستان با طالبان میگوید که ما در روزاتی ذاکر حصار مرزی هم نکشیدیم زائرا راهبران طالبان گفتگو پودند کین ناحیه ای بین افغانستان و پاکستان از تقسیمات مشود است.

محل روز پاکستان طرف طالبان است حشادر میداد خا عاملان آنجا شلیک را به پاکستان پاسپارند و ساعت ۲۴ آیندا که کامپ رستا راس بین ببرند دیرین پیام همواتشاه شاهین ۲. در عصر پاکستان نخواد بود. عنان افزدند که بعد زور کجا روستا را تخله مکنم.

وضعیت کنونی مرزی با حضور میادی هنوز، حکومت طالبان، حکومت طالبان، حکومت طالبان کجاست؟