شبکه ملی اطلاعات امکان دسترسی به اینترنت را فراهم می کند
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: شبکه ملی اطلاعات با توجه به الزامات تعریف این شبکه می‌تواند خدماتی پایدار و مطمئن به مردم ارائه کند تا بتوانند خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند. با امنیت و اطمینان به اینترنت مراجعه کنید.