شناسایی ۲۰۴ بیمار جدید کرونایی در خوزستان
رئیس مرکز بهداشت خوزستان: ۲۰۴ بیمار جدید کرونایی در استان شناسایی شده است.