صوت جزء دوم قرآن به روش تحدیر
در ایام ماه مبارک رمضان جزءخوانی ۳۰ جزء قرآن کریم را به روش تحدیر با صوت استاد معتز آقایی بشنوید.