ضرورت تعیین حقآبه سازه های جهانی آبی -تاریخی شوشتر
برای حفاظت از مجموعه سازه های جهانی آبی -تاریخی شوشتر تامین حقآبه آن ضروری است .