ضرورت رفع ناترازی حوزه انرژی
رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: رفع ناترازی حوزه انرژی به ویژه گاز ضروری است و اگر این ناترازی برطرف نشود مشکلات متعددی در صنعت، تولید و اشتغال ایجاد خواهد شد.