ضرورت نظارت بیشتر بر قیمت کالاها در بازار
دستگاه های مربوطه بر موضوع کنترل قیمت کالاها نظارت و پیگیری بیشتری داشته باشند.