رژیم لاغری سریع

طالبان کمیسیون ویژه برای تولید برق از ذغال سنگ تشکیل داد | خبرگزاری شیعیان افغانستان | Afghanistan


شفقنا افغانستان – طی نشستی یک کمیسیون ویژه به ریاست وزارت انرژی و آب برای تولید برق از ذغال سنگ توظیف کرده است.

کمیسیون اقتصادی طالبان طی نشستی به ریاست ملا عبدالغنی برادر یک کمیسیون ویژه برای تولید برق از ذغال سنگ توظیف کرد.

تلویزیون ملی با نشر خبرنامه ای گفته است که کمیسیون اقتصادی طالبان به ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون نخست وزیر، طی نشستی یک کمیسیون ویژه به ریاست وزارت انرژی و آب برای تولید برق از ذغال سنگ توظیف کرده است.

در این خبرنامه آمده است که کمیسیون مذکور به هدف استخراج معدن و جذب و توزیع برق مؤظف شده است.