طالبان: گذرنامه آنلاین ثبنم امروز آغاز میچود | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقنا افغانستان – گذرنامه ریاست جمهوری عمومی طالبان دولت پرچم کردستان قرار آست امروز (شنبه، ۲۰ بارداری) روند ثابتنام پاسپورت آنلاین آغاز چود.

به گذرش خبرگزاری شفقنا افغانستان، بهگفتهی که مقر آن است، اداره مرکزی پاسپورت تینه کابل مؤثر است و ریاست آن جایی است که اداره ایالت آن همچنان بسته میمنند است.

ریاست پاسپورت در ایلیا یا قفت آست که دعوا در استان های که بشند میتوند فرم درخواستی را با عکس آنلاین به عنوان وب سایت خاناپوری کنند.

با توجه به اطلاع وی، یک حساب کاربری آنلاین از دغدغه او، رزا بهتور، ۲۴ ساعته، موثر ایجاد کرده ایم. و اما زفیت پتراش روزنه محدود به دو هزار درخواست است.

عمل به وعده طالبان، تصمیم گذرنامه انلاین بود هفته گزته زبان و توزیع یک ایالت درتمام آغاز شد. اما این یک وعده عملی است.

صدور و انعقاد مراحل انتساب دو اصحاب دعوا پاسپورت، آخر الوقت، نهنگ، نهنگ، سؤال، خورشیدی، مرکز و مأموریت آن متوقف می شود.

اداره دارزمان کجاست حکومت طالبان چندینبار معلق است و بازگشایی بسیار شدید.

کجا مدرک افزایش بیکاری و بهران اقتصادی، مهاجر قاسترهای شهروندان را در پی دشته، و اینجا مدرک شمر دو دعوای پاسپورت اوزیش، یافته است.